Regulamin

Regulamin  platformy zawodowi.pl

 

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki oraz zakres wykorzystania platformy zawodowi.pl, jako internetowej platformy szkoleniowej.
 2. Warunkiem korzystania z Platformy, jest zapoznanie i zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz Zasad Przetwarzania Danych Osobowych.
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  2. Konto – wydzielona i jednoznacznie przypisana przestrzeń systemowa dostępna dla właściciela Konta, pozwalająca na korzystanie z Platformy;
  3. Portal ZAWODOWI.PL – stworzona przez Usługodawcę platforma informatyczno – edukacyjna, dostępna pod adresem www.zawodowi.pl , podłączona do sieci Internet , umożliwiająca Użytkownikom, korzystanie z informacji opracowanych przez Usługowca i jego Partnerów
  4. Usługodawca – zawodowi.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Nowodworskiej 27A; 03-133 Warszawa, NIP 8771479996, REGON 368924101, KRS 0000707849
 4. Prawa do treści udostępnianych w ramach portalu zawodowi.pl, w szczególności
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zawodowi.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami i podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 1. Rejestracja
 1. Rejestracja w platformie zawodowi.pl nastąpi, tylko i wyłącznie po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w prawidłowy sposób w niezbędnym zakresie oraz uiszczeniu zapłaty za wykupione szkolenie, a także poprzez utworzenie konta przez Koordynatora z placówki, która ma podpisaną umowę z zawodowi.pl sp. Z o.o.
 2. Prawidłowa rejestracja Użytkownika, jest możliwa wyłącznie po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól formularza rejestracyjnego z danymi wymaganymi do założenia Konta.
 3. Po założeniu konta, Użytkownik otrzyma na podany adres e – mail wiadomość potwierdzającą prawidłowe założenie konta, a w następstwie czasowym również login i hasło na platformę e – lerningową.
 1. Zakres usługi:
 1. Usługi świadczone przez zawodowi.pl polegają na zapewnieniu dostępu online do części lub całości zasobów informacyjnych platformy. Użytkownik dostaje dostęp do szkoleń na tematy wybrane i opłacone z oferty Usługodawcy.
 2. Usługi szkoleniowe są płatne. Cennik znajduje się na stronie http::/zawodowi.pl
 3. Hasło, które dostanie użytkownik na adres e – mail, uprawnia do uruchomienia usługi na wyłącznie jednego Użytkownika. Nieprawidłowe korzystanie, bądź udostępnianie hasła osobom trzecim może uniemożliwić użytkowanie platformy e – lerningowej.
 1. Warunki świadczenie usługi
 1. Dostęp do platformy dla Użytkowników realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej zaktualizowanej do obsługi powszechnie stosowanych standardów (tj. HTML, xHTML, JavaScript, Cookie, CSS2, Flash). Przeglądarki, które są odpowiednie do użytkowania platformy, to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari.
 2. Platforma jest dostępna on – line 24 h.
 3. Serwis platformy jest dostępny całodobowo.
 4. Usługi na platformie dostępne są dla Użytkowników, którzy ukończyli 14 rok życia.
 5. Usługodawca może dokonać przerwy technicznej w funkcjonowaniu platformy, w celu konserwacji, bądź dokonywania ulepszeń i zmian.
 6. Dostęp do usługi, będzie aktywny, dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy.

 

 1. Odstąpienie od umowy / Reklamacje
 1. Użytkownik, który jest konsumentem, a nie odbył szkolenia może odstąpić od umowy na usługi płatne świadczone za pośrednictwem platformy, bez podawania przczyny w terminie 3 dni od zarejestrowania. Aby zrezygnować trzeba wysłać oświadczenie przed upływem 3 dni. Oświadczenie, można przesłać wyłącznie mailowo na adres reklamacje@zawodowi.pl
 2. Reklamacje usług Usługobiorca może składać wyłącznie w formie elektronicznej, na adres reklamacje@zawodowi.pl
 3. Usługodawca w terminie 7 dni ustosunkuje się do reklamacji, bądź odstąpienia od umowy.